කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta icon

කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta APK

11 votes, 4.7/5

The description of කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta

මෙම වැඩසටහන තුළ කිතුනු ජන වන්දනාවේ අඩංගු කිතුනු ගී රාශියක් අඩංගු වන අතර මෙය පරිහරණය කිරීමෙන් ඔබ කිතු සමිඳුන් වෙත වඩ වඩාත් සමීප වීමට හැකි වේ යැයි මා බලාපොරොත්තු වෙමි.

සියලුම ගීතිකා කිතුනු ගී පොතෙහි එන අනුපිළිවෙලට අඩංගු වේ.

Show More
කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta APK Version History
Request කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta UpdateRequest Update
කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.5 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.5 (6) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-09-04

Signature: 084a7afb83fc9f6658e4d7d29d819e12ad9e5ae1 කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.5(6) apk safe verified

APK File SHA1: 9c6df0803bd4612b9b7a8c56e1bb2c646bc04d0b

What's new: 1.5 Added YouTube video support.Bug fixed.1.4Added notifications and d More...

Download APK(3.4 MB)

කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.4 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.4 (5) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-07-22

Signature: 084a7afb83fc9f6658e4d7d29d819e12ad9e5ae1 කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.4(5) apk safe verified

APK File SHA1: a050ccb40e8a7f56bb68592c1e9e3462b2b81472

What's new: 1.4 Added notifications and daily verse functionality.1.3Added persist More...

Download APK(3.5 MB)

කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.3 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.3 (4) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-07-11

Signature: 084a7afb83fc9f6658e4d7d29d819e12ad9e5ae1 කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.3(4) apk safe verified

APK File SHA1: 525faa3cdf0c3d08912acfbaa04990078a027b1d

What's new: 1.3 Added persistence to the application. Now hymns are stored offline More...

Download APK(3.5 MB)

කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.2 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.2 (3) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-06-29

Signature: 084a7afb83fc9f6658e4d7d29d819e12ad9e5ae1 කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.2(3) apk safe verified

APK File SHA1: 37b083d22885864abaee4d8ee94574ce779edc9d

What's new: 1.2 Removed FloatingButton which cause crashes in some devices.1.1Reso More...

Download APK(3.5 MB)

කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.1 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.1 (2) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-06-26

Signature: 084a7afb83fc9f6658e4d7d29d819e12ad9e5ae1 කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta 1.1(2) apk safe verified

APK File SHA1: 9bdcc8d93ea0e79e207be2a63d2f8af2ab293415

What's new: Resolved some bugs in Samsung devices. And added website.

Download APK(3.5 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App