ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ icon

ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ APK

63 votes, 4.3/5

The description of ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್

ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - Kannada Bible
-------------------------------------------

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಆದಿಕಾಂಡ,ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ,ಯಾಜಕಕಾಂಡ,ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ,ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ,ಯೆಹೋಶುವ,ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು,ರೂತಳು,1 ಸಮುವೇಲನು,2 ಸಮುವೇಲನು,1 ಅರಸುಗಳು,2 ಅರಸುಗಳು,1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ,2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ,ಎಜ್ರನು,ನೆಹೆಮಿಯ,ಎಸ್ತೇರಳು,ಯೋಬನು,ಕೀರ್ತನೆಗಳು,ನೋಕ್ತಿಗಳು,ಪ್ರಸಂಗಿ,ಪರಮ ಗೀತ,ಯೆಶಾಯ,ಯೆರೆಮಿಯ,ಪ್ರಲಾಪಗಳು,ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು,ದಾನಿಯೇಲನು,ಹೋಶೇ,ಯೋವೇಲ,ಆಮೋಸ,ಓಬದ್ಯ,ಯೋನ,ಮಿಕ,ನಹೂಮ,ಬಕ್ಕೂಕ್ಕ,ಚೆಫನ್ಯ, ಹಗ್ಗಾಯ, ಜೆಕರ್ಯ, ಮಲಾಕಿಯ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಮತ್ತಾಯನು, ಮಾರ್ಕನು, ಲೂಕನು, ಯೋಹಾನನು, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ, 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ, ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ, 1 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ, 2 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ, 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ, ತೀತನಿಗೆ, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನು, 1 ಪೇತ್ರನು, 2 ಪೇತ್ರನು, 1 ಯೋಹಾನನು, 2 ಯೋಹಾನನು, 3 ಯೋಹಾನನು, ಯೂದನು, ಪ್ರಕಟನೆ

Following are the core features of this app:
- Designed to run on all versions of Android devices
- Capable to render Kannada script perfectly
- No additional font installation required
- Best font in all available apps
- Easy access to any bible verses
- Layout - is very simple and is user friendly
- History - every word you ever viewed is stored in history
- Text size and color customization
- Support for both phone and tablet
- Portrait and Landscape support
- Share Kannada bible verses with friends and family

More facilities... Check it yourself and give feedback for improvement.

Show More
ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ APK Version History
Request ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ UpdateRequest Update
ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ 4.0 for Android 1.0+ APK Download

Version: 4.0 (4) for Android 1.0+ (Base, API 1)

Update on: 2015-09-12

Signature: 68e6cfa2443fc690447cdc9e9e78fce44392aa45 ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ 4.0(4) apk safe verified

APK File SHA1: 36c8d227cf48b8833b879a684e4e2a3da6ae2b1a

Download APK(1.7 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App