הסולם -קבלה ופנימיות icon

הסולם -קבלה ופנימיות APK

27 votes, 4.9/5

The description of הסולם -קבלה ופנימיות

אפליקציה מבית הסולם- הרב אדם סיני, להפצת חכמת הקבלה בעולם- שיעורים הרצאות, ספרים, קליפים קורסים ,תפילות, זמנים ועוד המון. הכל בחינם לשם הפצת חכמת הקבלה. נביא כאן מדבריו של מורנו הגדול בעל "הסולם" זצוק"ל, במאמר מהות חכמת הקבלה – על מה סובבת החכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חכמה זו היא לא פחות ולא יותר אלא סדר של שרשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית' לנבראיו בעולם הזה".


✨האם מותר ללמוד חכמת הקבלה?✨

ובזה נתבאר קושיתינו לעיל על דברי חז"ל, דאפילו אדם מצוין בתורה ובמע"ט יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזין דאורייתא וחכמת האמת, מחוייב להתגלגל ולבא עוד פעם לעולם. והקשינו: מאי שנא מקצוע זה דחכמת האמת משאר המקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום, שיהיה האדם מחוייב לעסוק בכל המקצועות שבתורה, ואדרבא מצאנו בהרבה מקומות כנגד זה, כמו "אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים", ו"לא המדרש עיקר אלא המעשה", עיין לעיל.

והנך רואה חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. ולסבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא ודור בא, עד דורינו זה שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהן את סודות התורה, כנ"ל בזוהר, וע"כ אמרו בזוהר "עתידין רזי תורה וסודותיה שיתגלו לעקבתא דמשיחא", שזהו ברור לכל מבין, מחמת שהמה תהיינה משלימות הכונה בבריאה, דעל כן תזכינה לביאת המשיח, וא"כ על כרחך שיגולו ביניהן סודות התורה באתגליא, דבלאו הכי נמנע התיקון, כי תתחייבנה עוד בגלגול {בעל הסולם הקדמת פי חכם}


זוהר בהעלותך:

כמו זה שכתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררט.
ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה ובא לספור פשוט. (שואל) מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה ,שהרי הוכרחה לנוח באיזה מקום שהוא, (ומשיב) אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואשרי הם ישראל שנתנה להם תורה עליונה תורת אמת ומי שאומר שספור ההוא של התורה הוא להראות אותו ספור בלבד בא, תיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא.

"אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מספור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, אשרי הם המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה. וע"כ לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו הדברים וכל אלו הספורים הם לבוש."

"וע"כ ספור הזה שבתורה היא לבושה של התורה מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך מה שמתחת לבושה של התורה."

אמנם יש דעה כללית המקובלת אצל ההמון. אשר עיקר החפץ של התורה והדת, הוא עניין הכשר המעשה בלבד, שכל הנרצה תלוי על קיום המצוות המעשיות, בלי שום דבר נוסף הנלוה עליו, או שצריך לצאת ממנו. אם כן היה הדבר, ודאי צדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה לבד, בדברים הנוגעים למעשה.

אבל לא כן הדבר, שכבר אמרו חז"ל: "וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף, הוי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות". הרי לפניך שיש עוד תכלית, אחר קיום המעשיות, שהמעשה הוא רק הכנה בעלמא לתכלית הזאת. ואם כן מובן מאליו, אשר אם המעשים, אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזהר "מצוה בלא כוונה כגוף בלא נשמה". אם כן צריך עוד שיתלוה הכוונה אל המעשה.

הקדמה לספר הזוהר:

ז) ומכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאונו בדורנו זה שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו, שהוא משום שאפילו העובדי ה' שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורה, וכבר המשיל הרמב"ם ז"ל משל אמיתי על זה, ואמר שאם שורה של אלף אנשים סומים הולכים בדרך, ויש להם לפחות פקח אחד בראשם הרי הם בטוחים כולם שילכו בדרך הישר, ולא יפלו בפחים ומכמורות, להיותם נמשכים אחר הפקח שבראשם. אבל אם חסר להם אותו האחד, בלי ספק שיכשלו בכל דבר המוטל בדרך, ויפלו כולם לבור שחת. כן הדבר שלפנינו, אם היו לפחות עובדי השי"ת עוסקים בפנימיות התורה, והמשיכו אור שלם מא"ס ב"ה, הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם, וכולם היו בטוחים בדרכם שלא יכשלו, ואם גם עובדי השי"ת סלקו את עצמם מחכמה זו, אין פלא שכל הדור נכשל בגללם. ומגודל צערי, לא אוכל להאריך בזה.

Show More
הסולם -קבלה ופנימיות APK Version History
Request הסולם -קבלה ופנימיות UpdateRequest Update
הסולם -קבלה ופנימיות 3.7 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 3.7 (294) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Update on: 2016-09-20

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 3.7(294) apk safe verified

APK File SHA1: 356dbda738830e17061a3d5e47b8f3e8ff55e2e3

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(29.3 MB)

הסולם -קבלה ופנימיות 3.1 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 3.1 (251) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Update on: 2016-08-18

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 3.1(251) apk safe verified

APK File SHA1: f9670e31cf5debec93617b2da77f0add86b29bd1

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(25.9 MB)

הסולם -קבלה ופנימיות 2.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.0 (230) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-08-10

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 2.0(230) apk safe verified

APK File SHA1: 85409d661d4a6e40979b89aa5ac77d3084ee7a42

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(19.4 MB)

הסולם -קבלה ופנימיות 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.0 (215) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2015-10-31

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 1.0(215) apk safe verified

APK File SHA1: 50cc723831948ce07fc8bac5d96067576c30e955

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(15.2 MB)

הסולם -קבלה ופנימיות 2.1 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.1 (151) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2015-08-26

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 2.1(151) apk safe verified

APK File SHA1: c4ae9966ed24a8a668b3f601773a82ef5febc427

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(12.1 MB)

הסולם -קבלה ופנימיות 2.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.0 (150) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2015-08-20

Signature: 55a48e1a17a067c7fb22efb3639558eac0fc313f הסולם -קבלה ופנימיות 2.0(150) apk safe verified

APK File SHA1: a0c5140f9bbdabad532879ff9a6137e1831aef29

What's new: אפליקציה ניסיונית מבית הסולם להפצת חכמ More...

Download APK(11.8 MB)

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App